ประกาศเกี่ยวกับการขยายบริการและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ Azar