Tôi đã mua "Đá quý" nhưng tôi lại chưa nhận được chúng.

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.