Tôi không làm gì cả nhưng thông tin trong tài khoản của tôi đã bị mất (đá quý, danh sách bạn bè, v.v.)

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.