Tôi không làm gì cả nhưng thông tin trong tài khoản của tôi đã bị mất (đá quý, danh sách bạn bè, v.v.)