Những người dùng khác không nghe thấy tiếng từ phía tôi.

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.