Những người dùng khác không nghe thấy tiếng từ phía tôi.