Chất lượng kết nối mạng kém (đường truyền dữ liệu/wifi/không thể kết nối wifi)