Tôi không nghe thấy tiếng từ những người dùng khác.