Phiên bản ứng dụng Android 3.72.0 đã được phát hành!