Phiên bản ứng dụng Android 3.80.0 đã được phát hành!