Phiên bản ứng dụng Android 3.77.0 đã được phát hành!