Phiên bản ứng dụng Android 3.90.0 đã được phát hành!