Phiên bản ứng dụng Android 4.6.0 đã được phát hành!