Liệu bạn kết nối có biết rằng tôi đã nhấn nút Xuống không?