Tôi không thể sử dụng các vật phẩm trong khoảng thời gian cho phép.