Tài khoản số điện thoại của tôi đã bị xóa khi tôi đăng nhập.