[Notice] Sửa đổi Điều khoản Dịch vụ & Chính sách Bảo mật của AZAR