Help Center

Tôi có thể làm gì nếu ứng dụng tải liên tục giữa các lần tương tác?

Bài viết này có hữu ích không?
590 trên 979 thấy hữu ích