Gửi yêu cầu

Vui lòng nhập chi tiết yêu cầu của bạn. Thành viên nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ trả lời ngay khi có thể

Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhập đúng địa chỉ email.

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây

  Chúng tôi không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng của mình và gây khó chịu cho những người dùng khác.

  Để báo cáo ai đó trên ứng dụng: Nhấp vào biểu tượng có dấu "!" ở giữa khi bạn khớp với họ hoặc từ tab lịch sử.

  Để báo cáo tin nhắn không phù hợp: Vào phòng trò chuyện; nhấp vào biểu tượng "⋮"; nhấp vào nút báo cáo; chọn tùy chọn để báo cáo

  Để báo cáo ai đó qua email: Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin vụ việc bạn đang báo cáo
  2. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình hồ sơ của người dùng bao gồm ảnh và thông tin liên quan khác, hãy đính kèm chúng bên dưới. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra người dùng được đề cập nhanh hơn.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Chúng tôi không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng của mình và gây khó chịu cho những người dùng khác.

  Để báo cáo ai đó trên ứng dụng: Nhấp vào biểu tượng có dấu "!" ở giữa khi bạn khớp với họ hoặc từ tab lịch sử.

  Để báo cáo tin nhắn không phù hợp: Vào phòng trò chuyện; nhấp vào biểu tượng "⋮"; nhấp vào nút báo cáo; chọn tùy chọn để báo cáo

  Để báo cáo ai đó qua email: Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin vụ việc bạn đang báo cáo
  2. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình hồ sơ của người dùng bao gồm ảnh và thông tin liên quan khác, hãy đính kèm chúng bên dưới. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra người dùng được đề cập nhanh hơn.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Chúng tôi không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng của mình và gây khó chịu cho những người dùng khác.

  Để báo cáo ai đó trên ứng dụng: Nhấp vào biểu tượng có dấu "!" ở giữa khi bạn khớp với họ hoặc từ tab lịch sử.

  Để báo cáo tin nhắn không phù hợp: Vào phòng trò chuyện; nhấp vào biểu tượng "⋮"; nhấp vào nút báo cáo; chọn tùy chọn để báo cáo

  Để báo cáo ai đó qua email: Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin vụ việc bạn đang báo cáo
  2. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình hồ sơ của người dùng bao gồm ảnh và thông tin liên quan khác, hãy đính kèm chúng bên dưới. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra người dùng được đề cập nhanh hơn.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Chúng tôi không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng của mình và gây khó chịu cho những người dùng khác.

  Để báo cáo ai đó trên ứng dụng: Nhấp vào biểu tượng có dấu "!" ở giữa khi bạn khớp với họ hoặc từ tab lịch sử.

  Để báo cáo tin nhắn không phù hợp: Vào phòng trò chuyện; nhấp vào biểu tượng "⋮"; nhấp vào nút báo cáo; chọn tùy chọn để báo cáo

  Để báo cáo ai đó qua email: Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin vụ việc bạn đang báo cáo
  2. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình hồ sơ của người dùng bao gồm ảnh và thông tin liên quan khác, hãy đính kèm chúng bên dưới. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra người dùng được đề cập nhanh hơn.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Chúng tôi không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng của mình và gây khó chịu cho những người dùng khác.

  Để báo cáo ai đó trên ứng dụng: Nhấp vào biểu tượng có dấu "!" ở giữa khi bạn khớp với họ hoặc từ tab lịch sử.

  Để báo cáo tin nhắn không phù hợp: Vào phòng trò chuyện; nhấp vào biểu tượng "⋮"; nhấp vào nút báo cáo; chọn tùy chọn để báo cáo

  Để báo cáo ai đó qua email: Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin vụ việc bạn đang báo cáo
  2. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình hồ sơ của người dùng bao gồm ảnh và thông tin liên quan khác, hãy đính kèm chúng bên dưới. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra người dùng được đề cập nhanh hơn.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Chúng tôi không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng của mình và gây khó chịu cho những người dùng khác.

  Để báo cáo ai đó trên ứng dụng: Nhấp vào biểu tượng có dấu "!" ở giữa khi bạn khớp với họ hoặc từ tab lịch sử.

  Để báo cáo tin nhắn không phù hợp: Vào phòng trò chuyện; nhấp vào biểu tượng "⋮"; nhấp vào nút báo cáo; chọn tùy chọn để báo cáo

  Để báo cáo ai đó qua email: Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin vụ việc bạn đang báo cáo
  2. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình hồ sơ của người dùng bao gồm ảnh và thông tin liên quan khác, hãy đính kèm chúng bên dưới. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra người dùng được đề cập nhanh hơn.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Chúng tôi không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng của mình và gây khó chịu cho những người dùng khác.

  Để báo cáo ai đó trên ứng dụng: Nhấp vào biểu tượng có dấu "!" ở giữa khi bạn khớp với họ hoặc từ tab lịch sử.

  Để báo cáo tin nhắn không phù hợp: Vào phòng trò chuyện; nhấp vào biểu tượng "⋮"; nhấp vào nút báo cáo; chọn tùy chọn để báo cáo

  Để báo cáo ai đó qua email: Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin vụ việc bạn đang báo cáo
  2. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình hồ sơ của người dùng bao gồm ảnh và thông tin liên quan khác, hãy đính kèm chúng bên dưới. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra người dùng được đề cập nhanh hơn.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Chúng tôi không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng của mình và gây khó chịu cho những người dùng khác.

  Để báo cáo ai đó trên ứng dụng: Nhấp vào biểu tượng có dấu "!" ở giữa khi bạn khớp với họ hoặc từ tab lịch sử.

  Để báo cáo tin nhắn không phù hợp: Vào phòng trò chuyện; nhấp vào biểu tượng "⋮"; nhấp vào nút báo cáo; chọn tùy chọn để báo cáo

  Để báo cáo ai đó qua email: Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin vụ việc bạn đang báo cáo
  2. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình hồ sơ của người dùng bao gồm ảnh và thông tin liên quan khác, hãy đính kèm chúng bên dưới. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra người dùng được đề cập nhanh hơn.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Azar chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo bảo mật nghiêm ngặt cho tất cả thông tin của người dùng và không bao giờ bán, cho thuê hay chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào;

  Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau nếu có thể:

  1. Thông tin sự cố bạn đang gặp phải

  2. Bằng chứng cho thấy ai đó đã đe dọa/tống tiền bạn

  3. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn chia sẻ những thông tin trên, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn sớm nhất có thể;

  Ngoài ra, nếu bạn lo cho sự an toàn của mình và muốn thực hiện hành động pháp lý, hãy liên hệ cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương để được hỗ trợ.

  Hãy theo liên kết này để được hỗ trợ, tư vấn hoặc trợ giúp.

  Nếu ai đó đã giá danh bạn và tạo hồ sơ Azar, hãy điền vào biểu mẫu dưới đây.

  Trong phần mô tả, hãy thêm các thông tin sau:

  1. Thông tin sự cố bạn đang gặp phải
  2. Ảnh chụp màn hình cực kỳ hữu ích trong những trường hợp này. Tốt nhất hãy đính kèm ảnh chụp màn hình hồ sơ hiển thị tên/tuổi/tiểu sử. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra hồ sơ này nhanh hơn.
  3. Bằng chứng chứng minh ai đó đã sử dụng ảnh của bạn
  4. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn muốn thực hiện hành động pháp lý, hãy liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để được hỗ trợ.

  Hãy theo liên kết này để được hỗ trợ, tư vấn hoặc trợ giúp.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Chỉ người đang bị mạo danh mới có thể gửi báo cáo qua email cho chúng tôi, nhưng bạn có thể:

  1. Báo cáo hồ sơ trực tiếp trên Azar (Nhấp vào tấm chắn có biểu tượng "!" ở giữa khi bạn được đối sánh với họ hoặc từ tab lịch sử)
  2. Liên hệ với người bị mạo danh và khuyến khích họ điền vào biểu mẫu bên dưới

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Nếu ai đó đã tạo hồ sơ Azar và giả mạo là bạn, hãy điền vào biểu mẫu dưới đây. Trong phần mô tả, hãy nêu các thông tin sau: 1. Nêu chi tiết những rắc rối bạn đang gặp phải 2. Ảnh chụp màn hình cực kỳ hữu ích trong những trường hợp này. Lý tưởng nhất là bạn hãy đính kèm ảnh chụp màn hình của hồ sơ hiển thị tên/tuổi/tiểu sử. Bạn cung cấp thông tin càng chi tiết, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra hồ sơ này nhanh chóng hơn. 3. Bằng chứng chứng minh ai đó đã sử dụng ảnh của bạn 4. Hình ảnh hồ sơ của người dùng với mã người dùng (nằm ở dưới biệt danh) Nếu bạn muốn thực hiện kiện người đó, vui lòng báo cáo hành động đó với đồn cảnh sát ở địa phương. Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm tin nhắn trò chuyện, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để có hành động thích hợp. Báo cáo và danh tính của bạn sẽ được bảo mật.

  Nếu bạn không liên hệ với trung tâm trợ giúp thông qua ứng dụng Azar, chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn với tư cách là chủ sở hữu tài khoản. Theo đó, để bảo vệ thông tin tài khoản của người dùng, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về vấn đề này, ngay cả với những người dùng bị mất thông tin tài khoản.

  Nếu bạn đã mất quyền truy cập vào địa chỉ email được liên kết với tài khoản Azar của mình, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ email để cố gắng lấy lại quyền truy cập.

  Đối với các bên tư nhân:

  Xin lưu ý Azar sẽ chỉ cung cấp dữ liệu tài khoản cho chủ tài khoản thực tế hoặc cho người đại diện được ủy quyền.

   Đối với việc thực thi pháp luật:

  Azar không tiết lộ thông tin tài khoản, ngoại trừ theo yêu cầu của quy trình pháp lý hợp lệ.

  Nếu bạn cảm thấy ai đó đang gặp nguy hiểm ngay lập tức hoặc nguy hiểm cận kề, hãy liên hệ cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương để được trợ giúp.

  Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn quen đang phải chịu nỗi đau tâm lý hoặc có ý định tự tử, luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe, hỗ trợ và hướng dẫn bạn về những điều bạn có thể đang phải đối mặt.

  Nếu bạn muốn trực tiếp báo cáo với chúng tôi khi thấy nguy hiểm, hãy điền vào mẫu bên dưới.

  Hãy theo liên kết này để được hỗ trợ, tư vấn hoặc trợ giúp.

  Lưu ý: Bằng cách báo cáo, bạn cho phép chúng tôi xem xét tất cả thông tin liên quan, bao gồm các tin nhắn qua lại, thông tin hồ sơ, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét thông tin đầy đủ để thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ giữ bí mật báo cáo và danh tính của bạn.

  Azar chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo bảo mật nghiêm ngặt cho tất cả thông tin của người dùng.

  1. Nếu bạn đăng nhập vào Azar bằng Facebook, Google hoặc bằng ID Apple: Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật mật khẩu của mình ngay và tham khảo Trung tâm trợ giúp của Facebook, Trung tâm trợ giúp của Google, hoặc Trung tâm trợ giúp của Apple để biết thêm thông tin về cách bảo mật tài khoản của bạn.
  2. Nếu bạn đăng nhập vào Azar bằng số điện thoại: Vì lý do bảo mật, khi đăng ký sẽ cần phải xác minh SMS. Số điện thoại do người dùng cung cấp chỉ được sử dụng để nhận mã xác minh và nếu không có mã xác minh thì không ai tạo được tạo tài khoản bằng số điện thoại của bạn. Vì vậy, vui lòng không chia sẻ mã xác minh với bất kỳ ai.

  Nếu bạn cung cấp các thông tin sau, giúp ích cho việc xác định người dùng và giải quyết vấn đề.

  1. Thông tin sự cố bạn đang gặp phải
  2. Ảnh chụp màn hình cực kỳ hữu ích trong những trường hợp này. Tốt nhất hãy đính kèm ảnh chụp màn hình bằng chứng. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra vấn đề này nhanh hơn.
  3. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn cung cấp những thông tin trên, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

  Nếu bạn cung cấp các thông tin sau, giúp ích cho việc xác định người dùng và giải quyết vấn đề.

  1. Thông tin sự cố bạn đang gặp phải
  2. Ảnh chụp màn hình cực kỳ hữu ích trong những trường hợp này. Tốt nhất hãy đính kèm ảnh chụp màn hình bằng chứng. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra vấn đề này nhanh hơn.
  3. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn cung cấp những thông tin trên, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

  Nếu bạn cung cấp các thông tin sau, giúp ích cho việc xác định người dùng và giải quyết vấn đề.

  1. Thông tin sự cố bạn đang gặp phải
  2. Ảnh chụp màn hình cực kỳ hữu ích trong những trường hợp này. Tốt nhất hãy đính kèm ảnh chụp màn hình bằng chứng. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra vấn đề này nhanh hơn.
  3. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn cung cấp những thông tin trên, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

  Nếu bạn cung cấp các thông tin sau, giúp ích cho việc xác định người dùng và giải quyết vấn đề.

  1. Thông tin sự cố bạn đang gặp phải
  2. Ảnh chụp màn hình cực kỳ hữu ích trong những trường hợp này. Tốt nhất hãy đính kèm ảnh chụp màn hình bằng chứng. Bạn cung cấp thông tin càng cụ thể, chúng tôi càng có thể xác định và điều tra vấn đề này nhanh hơn.
  3. Ảnh đại diện của người dùng và mã người dùng (nằm dưới biệt hiệu của người dùng)

  Nếu bạn cung cấp những thông tin trên, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

  Nếu tác phẩm được bảo vệ bản quyền của bạn được đăng lên Azar mà không được phép, bạn có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền bằng biểu mẫu này.

  Chỉ có chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu (như luật sư) mới có thể báo cáo cáo buộc vi phạm bản quyền. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền, chúng tôi sẽ không thể xử lý báo cáo của bạn.

  Lưu ý về Mạo danh: Nếu ai đó đã giá danh bạn và tạo hồ sơ Azar, hãy sử dụng menu thả xuống ngay phía trên để báo cáo tài khoản đó trong phần về Mạo danh;

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Có thể bạn đã bật chế độ "Im lặng". Hãy chắc chắn rằng nó không ở chế độ "Im lặng".
  3. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Có thể bạn đã bật chế độ "Im lặng". Hãy chắc chắn rằng nó không ở chế độ "Im lặng".
  3. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Có thể bạn đã bật chế độ "Im lặng". Hãy chắc chắn rằng nó không ở chế độ "Im lặng".
  3. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Có thể bạn đã bật chế độ "Im lặng". Gạt nút Ring/Silent ở cạnh bên của iPhone để bật <=> Tắt và đảm bảo có âm thanh.
  3. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Có thể bạn đã bật chế độ "Im lặng". Hãy chắc chắn rằng nó không ở chế độ "Im lặng".
  3. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Có thể bạn đã bật chế độ "Im lặng". Hãy chắc chắn rằng nó không ở chế độ "Im lặng".
  3. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Có thể bạn đã bật chế độ "Im lặng". Hãy chắc chắn rằng nó không ở chế độ "Im lặng".
  3. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng đang mở (cả Azar) và khởi chạy lại Azar
  2. Có thể bạn đã bật chế độ "Im lặng". Gạt nút Ring/Silent ở cạnh bên của iPhone để bật <=> Tắt và đảm bảo có âm thanh.
  3. Xóa ứng dụng khỏi thiết bị và tải lại ứng dụng.

  Nếu nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  1. Hãy cân nhắc truy cập Trung tâm trợ giúp của Google Play tại đây để biết các bước khắc phục sự cố.
  2. Một số lỗi tải xuống xảy ra khi mạng của bạn không ổn định, đặc biệt khi dùng wifi. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dữ liệu khi tải xuống ứng dụng Azar.

  Nếu nó vẫn không hoạt động, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  1. Hãy cân nhắc truy cập Trung tâm trợ giúp của Google Play tại đây để biết các bước khắc phục sự cố.
  2. Một số lỗi tải xuống xảy ra khi mạng của bạn không ổn định, đặc biệt khi dùng wifi. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dữ liệu khi tải xuống ứng dụng Azar.

  Nếu nó vẫn không hoạt động, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  1. Hãy cân nhắc truy cập Trung tâm trợ giúp của Google Play tại đây để biết các bước khắc phục sự cố.
  2. Một số lỗi tải xuống xảy ra khi mạng của bạn không ổn định, đặc biệt khi dùng wifi. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dữ liệu khi tải xuống ứng dụng Azar.

  Nếu nó vẫn không hoạt động, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Hãy cân nhắc truy cập Trung tâm trợ giúp của Google Play tại đây để biết các bước khắc phục sự cố.

  Nếu nó vẫn không hoạt động, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Vui lòng xác minh trên trang Câu hỏi thường gặp này rằng phiên bản hệ điều hành của bạn được phiên bản ứng dụng mới nhất của chúng tôi hỗ trợ.

  Nếu vấn đề của bạn chưa được giải quyết, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Vui lòng xác minh trên trang Câu hỏi thường gặp này rằng phiên bản hệ điều hành của bạn được phiên bản ứng dụng mới nhất của chúng tôi hỗ trợ.

  Nếu vấn đề của bạn chưa được giải quyết, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Vui lòng xác minh trên trang Câu hỏi thường gặp này rằng phiên bản hệ điều hành của bạn được phiên bản ứng dụng mới nhất của chúng tôi hỗ trợ.

  Nếu vấn đề của bạn chưa được giải quyết, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Vui lòng xác minh trên trang Câu hỏi thường gặp này rằng phiên bản hệ điều hành của bạn được phiên bản ứng dụng mới nhất của chúng tôi hỗ trợ.

  Nếu vấn đề của bạn chưa được giải quyết, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Vui lòng thử các bước sau:

  1. Thêm phương thức thanh toán mới
   Vào "Ứng dụng Google Play Store" > nhấp vào "Menu" ở phía trên cùng bên trái > "Phương thức thanh toán" > thay đổi thành một trong các phương thức thanh toán được liệt kê > Phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào Tài khoản Google của bạn.
   (Xin lưu ý rằng các phương thức thanh toán khả dụng có thể khác nhau tùy địa điểm)
  2. Cập nhật thông tin thanh toán
   Vào "Ứng dụng Google Play Store" > nhấp vào "Menu" ở phía trên cùng bên trái. > "Phương thức thanh toán" > Cập nhật thông tin thanh toán
  3. Nếu phương thức thanh toán mặc định bị từ chối
   Liên hệ với trung tâm hỗ trợ thanh toán/ngân hàng của bạn để đảm bảo tài khoản thanh toán của bạn không gặp sự cố.

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng đọc các bài viết dưới đây có thể giúp khắc phục sự cố thanh toán:

  1. Sự cố khi mua hàng trên ứng dụng
  2. Khắc phục sự cố thanh toán trên tài khoản của bạn
  3. Bạn cần hỗ trợ khi giao dịch không thành công?

  Vui lòng thử các bước sau:

  1. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của App Store tại đây
  2. Nhấp vào liên kết bên dưới để đọc bài viết trợ giúp
   Khi phương thức thanh toán bị từ chối trong App Store hoặc iTunes Store

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Khởi động lại thiết bị.
  2. Vào Hồ sơ, nhấp vào biểu tượng Cài đặt và kiểm tra xem đã bật thông báo chưa. Thanh bên cạnh 'Thông báo bật' phải có màu xanh lá.

  Nếu đã bật 'Thông báo bật' nhưng vẫn không nhận được thông báo:

  1. Vui lòng kiểm tra xem trong cài đặt thiết bị của bạn, tất cả thông báo về Azar đã được bật chưa.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Khởi động lại thiết bị.
  2. Vào Hồ sơ, nhấp vào biểu tượng Cài đặt và kiểm tra xem đã bật thông báo chưa. Thanh bên cạnh 'Thông báo bật' phải có màu xanh lá.

  Nếu đã bật 'Thông báo bật' nhưng vẫn không nhận được thông báo:

  1. Vui lòng kiểm tra xem trong cài đặt thiết bị của bạn, tất cả thông báo về Azar đã được bật chưa.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Khởi động lại thiết bị.
  2. Vào Hồ sơ, nhấp vào biểu tượng Cài đặt và kiểm tra xem đã bật thông báo chưa. Thanh bên cạnh 'Thông báo bật' phải có màu xanh lá.

  Nếu đã bật 'Thông báo bật' nhưng vẫn không nhận được thông báo:

  1. Vui lòng kiểm tra xem trong cài đặt thiết bị của bạn, tất cả thông báo về Azar đã được bật chưa.

  Trước hết, vui lòng thử các bước sau:

  1. Khởi động lại thiết bị.
  2. Vào Hồ sơ, nhấp vào biểu tượng Cài đặt và kiểm tra xem đã bật thông báo chưa. Thanh bên cạnh 'Thông báo bật' phải có màu xanh lá.

  Nếu đã bật 'Thông báo bật' nhưng vẫn không nhận được thông báo:

  1. Tắt và bật lại thông báo về Azar trong phần cài đặt thiết bị

  Nếu bạn chưa nhận được đá quý hoặc vật phẩm sau khi mua, hãy làm theo hướng dẫn sau.

  1. Đăng xuất khỏi Azar.
  2. Khởi động lại thiết bị và đăng nhập lại vào ứng dụng Azar.

  Nếu các hướng dẫn trên không hiệu quả, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

  Để tìm biên lai, hãy nhấp vào đây

  Nếu bạn chưa nhận được đá quý hoặc vật phẩm sau khi mua, hãy làm theo hướng dẫn sau.

  1. Đăng xuất khỏi Azar.
  2. Khởi động lại thiết bị và đăng nhập lại vào ứng dụng Azar.

  Nếu các hướng dẫn trên không hiệu quả, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

  Để tìm biên lai, hãy nhấp vào đây

  Xin lưu ý nếu bạn đã sử dụng đá quý/vật phẩm, chúng tôi không thể hoàn tiền cho bạn.

  Đôi khi việc có nhiều tài khoản có thể gây nhầm lẫn. Nếu đây không phải là tài khoản bạn đang tìm kiếm, hãy thử đăng xuất, sau đó đăng nhập vào tất cả các tài khoản khác của bạn để kiểm tra.

  Lưu ý không thể hoàn trả các khoản thanh toán bạn đã thực hiện. Nếu muốn hủy đăng ký, bạn phải tự thực hiện.

  Lưu ý việc xóa tài khoản không tương đương với hủy đăng ký.

  Để hủy đăng ký, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Mở ứng dụng Google Play.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng hồ sơ.
  3. Nhấn Thanh toán & đăng ký rồi nhấn Đăng ký.
  4. Chọn gói đăng ký bạn muốn hủy.
  5. Nhấn Hủy đăng ký.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Lưu ý không thể hoàn trả các khoản thanh toán bạn đã thực hiện. Nếu muốn hủy đăng ký, bạn phải tự thực hiện.

  Lưu ý việc xóa tài khoản không tương đương với hủy đăng ký.

  Để hủy đăng ký, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Mở Cài đặt của điện thoại của bạn.
  2. Nhấn vào Apple ID (Apple ID, iCloud, Media & Mua hàng)
  3. Nhấn Đăng ký.
  4. Chọn gói đăng ký bạn muốn hủy.
  5. Nhấn Hủy đăng ký.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Vui lòng thử các bước sau:

  1. Thêm phương thức thanh toán mới
   Vào "Ứng dụng Google Play Store" > nhấp vào "Menu" ở phía trên cùng bên trái > "Phương thức thanh toán" > thay đổi thành một trong các phương thức thanh toán được liệt kê > Phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào Tài khoản Google của bạn.
   (Xin lưu ý rằng các phương thức thanh toán khả dụng có thể khác nhau tùy địa điểm)
  2. Cập nhật thông tin thanh toán
   Vào "Ứng dụng Google Play Store" > nhấp vào "Menu" ở phía trên cùng bên trái. > "Phương thức thanh toán" > Cập nhật thông tin thanh toán
  3. Nếu phương thức thanh toán mặc định bị từ chối
   Liên hệ với trung tâm hỗ trợ thanh toán/ngân hàng của bạn để đảm bảo tài khoản thanh toán của bạn không gặp sự cố.

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng đọc các bài viết dưới đây có thể giúp khắc phục sự cố thanh toán:

  1. Sự cố khi mua hàng trên ứng dụng
  2. Khắc phục sự cố thanh toán trên tài khoản của bạn
  3. Bạn cần hỗ trợ khi giao dịch không thành công?

  Vui lòng thử các bước sau:

  1. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của App Store tại đây
  2. Nhấp vào liên kết bên dưới để đọc bài viết trợ giúp
   Khi phương thức thanh toán bị từ chối trong App Store hoặc iTunes Store

  Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba, trừ khi đó là nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Azar hoặc khi cần thực hiện nghĩa vụ tuân thủ luật pháp và quy định liên quan. Theo Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin người dùng với bên thứ ba mà không có sự cho phép của họ.

  Thông tin duy nhất mà người dùng khác có thể xem là thông tin mà người dùng cung cấp trong tiểu sử của họ.

  Nếu bạn không liên hệ với trung tâm trợ giúp thông qua ứng dụng Azar, chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn với tư cách là chủ sở hữu tài khoản. Theo đó, để bảo vệ thông tin tài khoản của người dùng, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về vấn đề này, ngay cả đối với những người dùng đã mất thông tin tài khoản.

  Trước tiên, hãy kiểm tra kết nối internet của bạn.

  Để sử dụng Azar một cách tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi của mình.

  Nếu kết nối của bạn tốt mà sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

  Chúng tôi rất tiếc khi biết bạn muốn xóa tài khoản của mình. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa tài khoản của mình và vĩnh viễn mất tất cả bạn bè, tin nhắn và đá quý đang có, vui lòng thực hiện theo các bước sau :

  1. Vào Hồ sơ và nhấn vào biểu tượng Cài đặt.
  2. Nhấn vào "Cài đặt tài khoản"(iOS) hoặc "Giới thiệu về Azar"(Android)
  3. Nhấn "Xóa tài khoản"
  4. Xuất hiện một cửa sổ xác nhận bật lên. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa tài khoản của mình, hãy nhấn "Xóa"

  Đôi khi việc có nhiều tài khoản có thể gây nhầm lẫn. Nếu đây không phải là tài khoản bạn đang tìm kiếm, hãy thử đăng xuất, sau đó đăng nhập vào tất cả các tài khoản khác của bạn để kiểm tra.

  Có thể mất tối đa 15 ngày làm việc để xử lý yêu cầu thanh toán.

  Nhấn vào hồ sơ bạn muốn báo cáo > Nhấn nút "Báo cáo" > Chọn lý do cho báo cáo.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Nhấn vào hồ sơ bạn muốn báo cáo > Nhấn nút "Báo cáo" > Chọn lý do cho báo cáo.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Nhấn vào hồ sơ bạn muốn báo cáo > Nhấn nút "Báo cáo" > Chọn lý do cho báo cáo.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Nhấn vào hồ sơ bạn muốn báo cáo > Nhấn nút "Báo cáo" > Chọn lý do cho báo cáo.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Nhấn vào hồ sơ bạn muốn báo cáo > Nhấn nút "Báo cáo" > Chọn lý do cho báo cáo.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Nhấn vào hồ sơ bạn muốn báo cáo > Nhấn nút "Báo cáo" > Chọn lý do cho báo cáo.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Nhấn vào hồ sơ bạn muốn báo cáo > Nhấn nút "Báo cáo" > Chọn lý do cho báo cáo.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Nhấn vào hồ sơ bạn muốn báo cáo > Nhấn nút "Báo cáo" > Chọn lý do cho báo cáo.

  Nhấp vào đây để xem thêm thông tin.

  Nếu bạn là cán bộ thi hành luật pháp và cần liên hệ với đội ngũ của chúng tôi, vui lòng gửi email đến lei@hpcnt.com

  Lưu ý: Chúng tôi sẽ chỉ trả lời các email được gửi đến địa chỉ trên từ email của cán bộ thi hành luật pháp bằng tiếng Anh.